New $250 million Dubai tech fund to target 15 investments

New $250 million Dubai tech fund to target 15 investments

New 0 million Dubai tech fund to target 15 investments